FAQ

1. การจัดส่ง ค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมขนส่ง จัดส่งฟรีสำหรับในประเทศ เมื่อซื้อครบ 1,000 บาท มีค่าจัดส่ง 100 บาท สำหรับคำสั่งซื้อที่มียอดซื้อต่ำกว่า 1,000 บาท  คำสั่งซื้อผ่าน www.panpuri.com จะถูกจัดส่งให้แก่ท่านในวันทำการเท่านั้น (วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  การจัดส่งแบบมาตรฐาน จะได้รับการดำเนินการและจัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ  *ในช่วงเทศกาล อาจจะเกิดความล่าช้าอันเนื่องมาจากมีวันหยุดยาว ทางเราต้องขออภัยในความล่าช้าของการจัดส่ง *โปรดทราบว่าการจัดส่งสินค้าทุกแบบจำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้รับ เงื่อนไขและข้อกำหนดของการจัดส่ง สินค้าจะถูกจัดส่งเฉพาะในวันทำการเท่านั้น (วันจันทร์-ศุกร์) ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ ขอสงวนสิทธิ์การรับคำสั่งซื้อที่ระบุปลายทางและการชำระเงินนอกประเทศไทย สินค้าจะถูกจัดส่งโดยบริษัทขนส่ง Kerry Express Thailand หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ  Customer Service โทรศัพท์ 02 253 5959 หรือ LINE Official Account @panpuri ในวันทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น. กรุณาแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อของท่านทุกครั้งเมื่อติดต่อเรา 2. การคืนและเปลี่ยนผลิตภัณฑ์  มี  2 กรณีดังนี้ 2.1 กรณีไม่พึงพอใจการใช้ผลิตภัณฑ์  เพื่อความพึงพอใจสูงสุดในการให้บริการลูกค้าที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทาง www.panpuri.com  หากคุณไม่พอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ ยินดีรับคืนหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่คงสภาพใหม่ และยังไม่ได้ถูกเปิดออกจากบรรจุภัณฑ์ ภายใน 14 วัน หลังจากที่คุณได้รับสินค้า หากคุณต้องการคืนหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ติดต่อ แผนก  Customer Service โทรศัพท์ 02 253 5959  ในวันทำการเท่านั้น (วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น.) หรือ LINE Official Account @panpuri พร้อมรายละเอียดใบเสร็จรับเงินที่แนบไปพร้อมผลิตภัณฑ์ และเหตุผลการเปลี่ยน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและแจ้งท่านกลับภายใน 3-5 วันทำการ ทั้งนี้ ท่านต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ถูกเปิดออกจากบรรจุภัณฑ์ กลับมายังบริษัทฯ ด้วยบริการ EMS หรือ แบบลงทะเบียน พร้อมห่อสินค้าเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง และส่งสินค้ามาตามที่อยู่ดังนี้ บริษัท ปุริ  จำกัด (แผนก Customer Service) 127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั้น 24  ห้องเลขที่ D ถนนราชดำริห์  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ในกรณีคืนผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการการคืนเงินแก่ท่าน โดยการโอนเงินคืนเฉพาะมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อ ผ่านบัญชีธนาคาร  ท่านให้ไว้แก่เจ้าหน้าที่ ภายใน 14 วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่านเรียบร้อยแล้ว ในกรณีเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ท่าน ในราคาเท่ากันหรือสูงกว่า  กรณีเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาเท่าเดิม ทางบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งภายใน 3-5 วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่านเรียบร้อยแล้ว กรณีเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงกว่า ทางบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งภายใน 3-5 วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่านและท่านได้ชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในการคืนเงินค่าส่งสินค้า ค่าธรรมเนียมการชำระเงินหรือโอนเงินใดๆ จากการคืนหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นี้(ยกเว้นกรณีผลิตภัณฑ์มีปัญหาจากการผลิตของบริษัทฯ หรือเกิดความเสียหายระหว่างการจัดส่งเท่านั้น) และขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและการตัดสินใจของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 2.2 กรณีผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย(แตก/หัก/รั่วซึม)จากการขนส่ง และผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาจากการผลิตของบริษัทฯ หากคุณต้องการคืนหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ติดต่อ แผนก  Customer Service โทรศัพท์ 02 253 5959 ในวันทำการเท่านั้น (วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น.) หรือ LINE Official Account @panpuri พร้อมแจ้งรายละเอียดใบเสร็จรับเงินที่แนบไปพร้อมผลิตภัณฑ์ และเหตุผลการเปลี่ยน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและแจ้งท่านกลับภายใน 3-5 วันทำการ ทั้งนี้ ท่านต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาดังกล่าวกลับมายังบริษัทฯ ด้วยบริการ EMS หรือ แบบลงทะเบียน พร้อมห่อสินค้าเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง และส่งสินค้ามาตามที่อยู่ดังนี้ บริษัท ปุริ  จำกัด (แผนก Customer Service) 127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั้น 24  ห้องเลขที่ D ถนนราชดำริห์  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ในกรณีคืนผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการการคืนเงินแก่ท่าน โดยการโอนเงิน (1) มูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อ และ (2) ค่าขนส่งที่ส่งคืนกลับมายังบริษัทฯผ่านบัญชีธนาคารที่ท่านให้ไว้แก่เจ้าหน้าที่ ภายใน 14 วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่านเรียบร้อยแล้ว ในกรณีเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ท่าน ในราคาเท่ากันหรือสูงกว่า กรณีเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาเท่าเดิม ทางบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งภายใน 3-5 วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่านเรียบร้อยแล้ว กรณีเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงกว่า ทางบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งภายใน 3-5 วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่านและท่านได้ชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินใจของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 3. การขอใบกำกับภาษี กรณีที่มีการขอใบกำกับภาษี คุณลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ได้      ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบกำกับภาษีย้อนหลัง     การจัดส่งใบกำกับภาษีจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ หรือ E-mail หลังจากมีคำสั่งซื้อ 15 วันทำการ     ขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบกำกับภาษีเฉพาะคำขอที่มีการกรอกข้อมูลที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในแบบฟอร์มเท่านั้น     ลูกค้าที่ต้องการใบกำกับภาษี ต้องแจ้งภายใน 5 วันทำการจากวันที่ชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว  หากพ้นวันที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบกำกับภาษี 4. บริการห่อของขวัญ ทางเรายินดีบริการจัดใส่กล่องของขวัญฟรี สำหรับการสั่งซื้อที่มียอดซื้อตั้งแต่ 4,000 บาท ขึ้นไป เพียงคุณลูกค้าแจ้งความจำนงโดยกรอกข้อมูล เมื่อชำระเงินทางออนไลน์  สำหรับคำสั่งซื้อที่มียอดซื้อต่ำกว่า 4,000 บาท จะมีค่าบริการห่อของขวัญ 100 บาท / 1 คำสั่งซื้อ เพียงคุณลูกค้าแจ้งความจำนงโดยกรอกข้อมูล  เมื่อชำระเงินทางออนไลน์  ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อทั้งหมดจะถูกใส่ในกล่องของขวัญ พร้อมผูกริบบิ้น และผลิตภัณฑ์กลุ่ม Home เช่น เทียน  Diffuser, Electric Diffuser  หรือผลิตภัณฑ์ชิ้นใหญ่จะผูกด้วยริบบิ้นเท่านั้น 5. การสั่งซื้อ E-Vouchers  ลูกค้าสามารถสั่งซื้อบริการปัญญ์ปุริเวลเนส และสปาในรูปแบบ E-voucher ได้ที่ www.panpuri.com  E-Voucher จะถูกจัดส่งทางอีเมล์เท่านั้น (รบกวนลูกค้าตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลอีเมล์ให้ถูกต้องก่อนการสั่งซื้อและการชำระเงินทุกครั้ง) E-voucher จะสามารถใช้ได้ตามสาขาที่ระบุไว้เท่านั้น  E-voucher จะมีอายุการใช้งานตามวันและเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น  โปรโมชั่นเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
Share